• DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  DOTACE A FINANCOVÁNÍ

 • 1

trojuhbily-down

 • DOTACE A FINANCOVÁNÍ

  DOTACE A FINANCOVÁNÍ

 • 1


AKTUÁLNÍ PROGRAMY
 

1. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Web: www.agentura-api.org

Aktuální výzvy: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/

2. PROGRAM INOVAČNÍ VOUCHERY

Cílem programu INOVAČNÍ VOUCHERY je Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.
 • Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.

Inovační voucher lze použít na:

 • vývoj (inovace) produktu, procesu nebo služby
 • testování, měření, diagnostika, rozbory
 • navrhování nových systémů, konstrukčních řešení
 • vývoj prototypu, softwaru, funkčního vzorku
 • design produktu
 • optimalizace procesů firmy a další

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/  

3. PROGRAM POTENCIÁL

Cílem programu Potenciál je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Projektem se pro tyto účely rozumí věcně, místně a časově sourodý projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení), zaměřeného na průmyslový výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického software a aplikací, které jsou jejich nedílnou součástí, vedoucí k implementaci technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií, pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
 • U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/potencial/

4. PROGRAM APLIKACE

Hlavním cílem programu APLIKACE je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní RIS3 strategie „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi specifických cílů A1.1 „Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků“ a C1.1 „Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou“ Národní RIS3 strategie.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje6 ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014). Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace

5. PROGRAM INOVACE

Cílem programu INOVACE – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 2. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 3. Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 4. Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/

6. PROGRAM TECHNOLOGIE (pro MSP)

Cílem výzvy programu podpory Technologie je podpora růstu a posilování konkurence-schopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

V rámci programu může být pořízen

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/

7. PROGRAM PRO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA (pro MSP)

Program Školicí střediska naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z tohoto programu se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Výstavba nových školicích center.
 2. Rekonstrukce stávajících školicích center.
 3. Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 4. Pořízení vzdělávacích programů.

V rámci programu může být pořízen:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data).
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby školitelů (pouze v případě křížového financování).

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/

8. PROGRAM NEMOVITOSTI (pro MSP)

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 1. Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
 2. Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

V rámci programu může být pořízen

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší. Poskytovatel bude v rámci stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu.
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/

9. PROGRAM ÚSPORY ENERGIE

Cílem programu Úspory energie je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 47,78 PJ (13,27 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Podporovanými aktivitami jsou

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 2. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 3. Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 4. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).
 5. Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 6. Využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 7. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.
 8. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/

10. PROGRAM MARKETING (pro MPS)

Cílem programu Marketing je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích;
 2. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).
 • Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí
 • Pronájem, zřízení a provoz stánku

V rámci programu jsou způsobilé výdaje:

 1. Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok):
 2. Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
 3. Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem.
 4. Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav:
 • Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku.
 • Výdaje na marketingové propagační materiály jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/

11. PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY (pro MPS)

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. Prostřednictvím podpory center sdílených služeb rovněž snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb; c) Budování a modernizace datových center.

V rámci programu jsou způsobilé výdaje:

3.1a), 3.1b) Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • Osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

3.1 c) Budování a modernizace datových center

 • Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

Více na: www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/

12. ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV (v rámci OPŽP)

Program snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 1. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Program dosáhnutí vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Více informací: www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-2-dosahnout-vysokeho-energetickeho-standardu-novych-verejnych-budov?id=34.

13. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ (v rámci OPŽP)

Program omezování prašnosti z plošných zdrojů, rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizova-ného zásobování tepelnou energi

Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.

Více na: www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-2-snizit-emise-stacionarnich-zdroju-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-nadlimitnim-koncentracim-znecistujicich-latek?id=15

14. ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH (v rámci IROP)

Program podporuje realizaci energetický úsporných opatření v bytových domech s cílem zkvalitnění podmínek života pro obyvatele regionu. Cílem je snížit energetickou náročnost bytových domů na nákladově optimální úroveň podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
 2. Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 3. Výměna zdroje tepla pro vytápění
 4. Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 5. Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Více na: www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani

15. EFEKT

Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

Podporované aktivity

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje. Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Dotaci nelze žádat na kotle na biomasu a plyn, tepelná čerpadla a solární systémy.

Zvýšení efektivity soustav veřejného osvětlení

Podpora je určena na výměnu zdrojů světla u soustav veřejného osvětlení s cílem zajistit vyšší energetickou efektivitu těchto systémů.

Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

Dotaci lze žádat pouze na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let v kombinaci na energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC.

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Předmětem dotace je zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Výsledkem postupných aktivit má být fungující systém energetického řízení na objektech v majetku žadatele splňující požadavky normy ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Dotace se vztahuje na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu a zpracování systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Více k programu EFEKT na: www.mpo-efekt.cz

16. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Oblast podpory

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 3. Efektivní využití zdrojů energie

Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).

 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Více na: www.novazelenausporam.cz

czechia moravia-logo-zelene 100

Položit otázku
1000 znaků vlevo
Přidat soubory
What is 64 + 48 =